Skip links

Om JIS

Järva i samverkan är ett initiativ av Gålöstiftelsen i syfte att optimera samverkan för föreningar som arbetar för barn och unga. 

Järva i samverkan

Gålöstiftelsen tog 2020 initiativ till Järva i samverkan, JIS. Efter flera möten tillsammans med ideella organisationer i Järva som alla arbetade för barn och unga skapades en struktur för hur JIS skulle kunna verka som en stödfunktion samt stötta samverkan. JIS har ett kansli på Rinkebystråket 84 i Rinkeby. På plats i vår lokal finns kontorsplatser och mötesrum för våra anslutna föreningar. Lokalen bokas även av föreningarna som arrangerar aktiviteter för barn och unga i Järva.

JIS anslutna föreningar

Järva i samverkan består idag av 18 anslutna föreningar som alla arbetar med barn och unga i Järva. Genom JIS samverkansmodell arbetar vi för att skapa en plattform för samverkan samt agera som stödfunktion för deras verksamheter.

– Det var tufft att komma utifrån och in i området, vi visste inte riktigt var vi skulle börja, och vissa var skeptiska, det är ju rätt vanligt att folk vill komma till Järva och göra punktinsatser och sedan sticka, bara för att det ser bra ut på pappret. Det var dock inte alls vår tanke.

Inom JIS fick vi tillgång till ungdomarna och organisationerna på ett helt annat sätt, och ett varmt, välkomnande nätverk. Här lär man känna varandra och området, man får input både uppifrån och från gräsrotsnivå. Det hade inte gått annars faktiskt.

Kassim - Grundare Föreningen DrömStort

Drömstort var en av de 16 föreningar som var med och grundade JIS

Vår vision:

“Ett attraktivt och tryggt Järva där vi genom samverkan optimerar barn och ungas förutsättningar"

Medarbetare

Gia

Verksamhetschef
“Min roll som verksamhetschef innebär att jag planerar, leder och styr Järva i Samverkan mot vårt mål att optimera våra föreningars insatser för barn och unga i Järva genom samverkan."

Emilia

Föreningskoordinator
“I min roll som föreningskoordinator arbetar jag med våra sociala kanaler och kommunikation samt koordinering och administration inom JIS för våra föreningar.

Vår samverkansmodell​

Vår samverkansmodell visar hur JIS är en stödfunktion för våra anslutna föreningar. Modellen är skapad i samtal med våra anslutna föreningar och anpassad utifrån deras önskemål och behov. 

Vi arbetar med att kontinuerligt kartlägga våra anslutna föreningars behov och önskemål. Det styr sedan JIS mål samt hur vi fortsätter att driva JIS framåt. 

JIS verksamhet bygger på relationer med alla våra anslutna föreningar och därför värdesätter vi det individuella mötet.

För att uppmuntra samverkansprojekt har JIS en ansökningspott där föreningar inom JIS som gör samverkansprojekt kan söka medel.

För att säkerställa hög kvalité lägger vi stor vikt vid kontinuitet. En del av det arbetet är våra ständigt återkommande månadsmöten med alla våra anslutna föreningar. 

JIS medskapande policy är utformad i nära dialog med våra anslutna föreningar och grunden i vår verksamhet.

Inom JIS använder vi kommunikationskanalen Slack för att enkelt kommunicera internt samt en aktivitetskalender för att synliggöra aktiviteter för barn och unga i Järva.

Vår lokal på Rinkebystråket 84 verkar som både kansli, kontor för våra föreningar och föreningslokal för aktiviteter för barn och unga i Järva.

Utifrån våra anslutna föreningars önskemål och behov erbjuder JIS kostnadsfria kompentensinsatser.

Våra kärnvärden

Nätverk

JIS bygger upp ett nätverk med övertygelsen att organisationen spelregler är grunden för att JIS ska kunna växa.

JIS är beroende av öppenhet, utbyte och samarbete för att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Mot denna bakgrund arbetar JIS strukturerat, samordnat och proaktivt med nätverksarbete.

Engagemang

Vi är öppna för frågor och ställer frågor för att förstå och skapa ömsesidig klarhet under alla omständigheter. Vi är nyfikna och närvarande för att stödja ett ömsesidigt engagemang.

Vi tar ansvar för oss själva och den större gruppen. Vi delar ansvaret för resultaten och stöder varandra i att skapa framsteg. Vi agerar som medskapare, växer med varandra och väljer ömsesidigt lärande.

Vi är lyhörda, delar med oss av det vi lär oss och bygger en kultur av öppenhet och inbördes stöd.

Lära genom att göra

Vi strävar efter tillämpning och utmaningar i praktiken så att många kan lära sig tillsammans.

Snarare än att i små grupper alltför länge överväga hur något bäst ska göras agerar vi praktiskt genom att prova, mäta, utvärdera, justera och genom ständiga förbättringar sträva mot perfektion.

Våra vägledande principer

JIS bygger upp ett nätverk med övertygelsen att organisationen spelregler är grunden för att JIS ska kunna växa. JIS är beroende av öppenhet, utbyte och samarbete för att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Mot denna bakgrund arbetar JIS strukturerat, samordnat och proaktivt med nätverksarbete.

Olika intressen respekteras genom samförstånd och utmaning, vi tar tillvara på allas kunskap och erfarenhet – alla ska vara hörda. Vi strävar efter lösningar som gagnar helheten.

Vi utbildar, stöttar och tränar föreningens egna förmåga, vilja och kraft att driva sitt utvecklings- och förbättringsarbete. Vi gör inte arbetet åt föreningen – de gör det själva för att äga processen, kunskaperna och förmågan att uthålligt driva förändringar.

I JIS kommer vi aldrig att tilldela personliga egenskaper baserat på medfödda faktorer som etniskt ursprung, funktionsförmåga, social tillhörighet eller kön. Därigenom accepterar vi inte organisationer som exkluderar medlemmar baserat på etniskt ursprung. Vi respekterar alla, oavsett bakgrund, i processen att respektera allas rätt att definiera sin egen person, hennes liv och förväntningar på livet. Alla människor har rätt till fysisk och mental integritet. Vi respekterar alla och accepterar inte någon form av mobbning.

JIS utgår alltid från barn och ungas bästa när vi planerar och genomför våra aktiviteter. Föreningen tar fullt ansvar för barnens säkerhet och trygghet. Därför lämnas barn och unga aldrig ensamma. Vi diskuterar inte enskilda barn, dock fokusera vi på situationer som kan uppstå och hur vi bäst kan bemöta en sådan situation.

JIS stimulerar långsiktigt tänkande och verkar för bestående förändringsförmåga inom JIS. Förändringsprocesser tar tid om de ska omfatta föreningars organisationskultur och deras förhållning till utveckling.

JIS värnar om ett gott arbetsklimat där alla får komma till tals. Vi stödjer, motiverar och uppmuntrar varandra för att varje insats skall leda till bästa möjliga resultat. Tillsammans skapar vi en verksamhet byggd på laganda, tillit och ömsesidig respekt för varandra.