Skip links

Om JIS

Järva i samverkan är ett initiativ av Gålöstiftelsen i syfte att optimera samverkan för föreningar som arbetar för barn och unga.

Järva i samverkan

Gålöstiftelsen tog 2020 initiativ till Järva i samverkan. Efter flera möten tillsammans med ideella organisationer i Järva skapades en struktur för hur vi skulle agera som stödfunktion för att stötta samverkan.

Järva i samverkan består idag av 17 anslutna föreningar som alla arbetar med barn och unga i Järva. Genom JIS samverkansmodell arbetar vi för att skapa en plattform för samverkan.

Vår vision:

“Ett attraktivt och tryggt Järva där vi genom samverkan optimerar barn och ungas förutsättningar"

– Det var tufft att komma utifrån och in i området, vi visste inte riktigt var vi skulle börja, och vissa var skeptiska, det är ju rätt vanligt att folk vill komma till Järva och göra punktinsatser och sedan sticka, bara för att det ser bra ut på pappret. Det var dock inte alls vår tanke.

Inom JIS fick vi tillgång till ungdomarna och organisationerna på ett helt annat sätt, och ett varmt, välkomnande nätverk. Här lär man känna varandra och området, man får input både uppifrån och från gräsrotsnivå. Det hade inte gått annars faktiskt.

Kassim - Grundare Föreningen DrömStort

Drömstort var en av de 16 föreningar som var med och grundade JIS

Medarbetare

Gia

Verksamhetschef
“Min roll som verksamhetschef innebär att jag planerar, leder och styr Järva i Samverkan mot vårt mål att optimera våra föreningars insatser för barn och unga i Järva genom samverkan."

Elin

Föreningskoordinator
“I min roll som koordinator/kommunikatör på JIS är jag ansvarig för koordineringen av verksamheten, det administrativa arbetet bakom samt kommunikationen för JIS, genom våra sociala kanaler och gentemot våra föreningar."

Vår samverkansmodell​

Vår samverkansmodell utgår från följande punkter och är skapad med våra anslutna föreningar i syfte att stärka samverkan i Järva.

Vi arbetar med att kontinuerligt kartlägga våra anslutna föreningars behov och önskemål. Det styr sedan JIS mål samt hur vi fortsätter att driva JIS framåt. 

JIS verksamhet bygger på relationer med alla våra anslutna föreningar och därför värdesätter vi det individuella mötet.

För att uppmuntra samverkansprojekt har JIS en ansökningspott där föreningar inom JIS som gör samverkansprojekt kan söka medel.

För att säkerställa hög kvalité lägger vi stor vikt vid kontinuitet. En del av det arbetet är våra ständigt återkommande månadsmöten med alla våra anslutna föreningar. 

JIS medskapande policy är utformad i nära dialog med våra anslutna föreningar och grunden i vår verksamhet.

Inom JIS använder vi kommunikationskanalen Slack för att enkelt kommunicera internt samt en aktivitetskalender för att synliggöra aktiviteter för barn och unga i Järva.

Vår lokal på Rinkebystråket 84 verkar som både kansli, kontor för våra föreningar och föreningslokal för aktiviteter för barn och unga i Järva.

Utifrån våra anslutna föreningars önskemål och behov erbjuder JIS kostnadsfria kompentensinsatser.

Våra kärnvärden

Engagemang

Vi är öppna för frågor och ställer frågor för att förstå och skapa ömsesidig klarhet under alla omständigheter. Vi är nyfikna och närvarande för att stödja ett ömsesidigt engagemang.

Vi tar ansvar för oss själva och den större gruppen. Vi delar ansvaret för resultaten och stöder varandra i att skapa framsteg. Vi agerar som medskapare, växer med varandra och väljer ömsesidigt lärande.

Lära genom att göra

Vi strävar efter tillämpning och utmaningar i praktiken så att många kan lära sig tillsammans.

Snarare än att i små grupper alltför länge överväga hur något bäst ska göras agerar vi praktiskt genom att prova, mäta, utvärdera, justera och genom ständiga förbättringar sträva mot perfektion.

Nätverk

JIS bygger upp ett nätverk med övertygelsen att organisationen spelregler är grunden för att JIS ska kunna växa.

JIS är beroende av öppenhet, utbyte och samarbete för att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Mot denna bakgrund arbetar JIS strukturerat, samordnat och proaktivt med nätverksarbete.